C/París

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Sertec

Tipus d'edifici: edifici en conjunt catalogat

Època:  Principis del segle XIX

 

L'edifici va ser construït en els anys 20. Forma part del Sector de conservació del catàleg de Patrimoni de la Ciutat. El revestiment de façana és un estuc raspat filetejat, abunden els motius decoratius com mènsules i gerros de pedra artificial. Les lloses de balcó són característiques de la construcció tradicional catalana del primer terç del s.XX, formades amb motlle prefabricat de pedra artificial i estructura de perfils metàl·lics ocults.

 

La façana principal de l'edifici patia greus danys estructurals per això va haver de desenvolupar-se un projecte de reparació amb reconstrucció de les lloses de balcó. En l'obra es van recuperar les balustrades originals, que havien estat substituïdes anteriorment per balustrades prefabricades industrials. Per a això es van obtenir motlles de la balustrada superior, que mantenien algunes de les peces originals. Els cants de les lloses es van reproduir igualment amb motlles per preservar el seu disseny original. La resta de motius decoratius, com gerros i mènsules de pedra artificial s'han restaurat mantenint totes les peces originals.